Ochrana osobních údajů - VeAn Czech
Ochrana osobních údajů

Parha 2021 Aktuální Zásady ochrany osobních údajů (dále jen Zásady ochrany osobních údajů) se vztahují na veškeré informace, které internetový obchod "VeAn", umístěný na názvu domény vean-tattoo.com, může během používání získat o Uživateli webové stránky internetového obchodu, programy a produkty internetového obchodu.

1 Definice pojmů
1.1

V aktuálních Zásadách ochrany osobních údajů se používají následující podmínky:

1.2

„Správa webu internetového obchodu (dále jen „Správa webu)“ – zaměstnanci pověření správou webu, jednající jménem GANZHA IGOR, kteří organizují a (nebo) provádějí zpracování osobních údajů, jakož i určit účely zpracování osobních údajů, skladbu osobních údajů, které mají být zpracovány, úkony (operace) prováděné s osobními údaji.

1.3

„Osobní údaje“ – jakékoli informace týkající se přímo či nepřímo konkrétní nebo identifikovatelné fyzické osoby (subjekt osobních údajů).

1.4

„Zpracování osobních údajů“ – jakákoli akce (operace) nebo soubor úkonů (operací) prováděné s využitím nástrojů automatizace nebo bez použití takových nástrojů s osobními údaji, včetně shromažďování, zaznamenávání, systematizace, shromažďování, ukládání, vyjasňování (aktualizace, změna), vytěžování, použití, přenos (distribuce, poskytování, přístup), depersonalizace, blokování, vymazání, zničení osobních údajů

1.5

„Důvěrnost osobních údajů“ je povinný požadavek na dodržování ze strany Provozovatele nebo jiné osoby, která má přístup k osobním údajům, zamezit jejich šíření bez souhlasu subjektu osobních údajů nebo přítomnosti jiného právního základu.

1.6

"Uživatel stránek internetového obchodu (dále? uživatel)" - osoba, která má přístup na stránky prostřednictvím internetu a používá stránky internetového obchodu.

1.7

„Cookies“ jsou malá data odeslaná webovým serverem a uložená v počítači uživatele, která webový klient nebo webový prohlížeč odešle webovému serveru v požadavku HTTP pokaždé, když se pokusí otevřít stránku odpovídajícího webu.

1.8

"IP adresa" je jedinečná síťová adresa uzlu v počítačové síti budované podle IP protokolu.

2 Obecná ustanovení
2.1

Používáním stránek internetového obchodu Uživatelem se rozumí souhlas s aktuálními Zásadami ochrany osobních údajů a podmínkami zpracování osobních údajů Uživatele.

2.2

V případě nesouhlasu s podmínkami Zásad ochrany osobních údajů musí Uživatel přestat používat webové stránky internetového obchodu.

2.3

Aktuální Zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na stránky internetového obchodu vean-tattoo.com. Internetový obchod nekontroluje a nenese odpovědnost za stránky třetích stran, na které může Uživatel přejít prostřednictvím odkazů dostupných na webových stránkách internetového obchodu.

2.4

Administrace stránek neověřuje pravost osobních údajů poskytnutých Uživatelem stránek internetového obchodu

3 Předmět zásad ochrany osobních údajů
3.1

Aktuální Zásady ochrany osobních údajů zakládají povinnosti Správy webových stránek internetového obchodu ohledně nezveřejňování a poskytování režimu ochrany soukromí osobních údajů, které je Uživatel povinen poskytnout na žádost Správy webových stránek při registraci  na stránkách internetového obchodu nebo při objednávce nákupu Zboží.

3.2

Osobní údaje povolené ke zpracování podle aktuálních Zásad ochrany osobních údajů poskytuje Uživatel vyplněním registračního formuláře na stránkách internetového obchodu vean-tattoo.com v sekci Platba a obsahuje následující informace:

 • příjmení, jméno, patronymie Uživatele;
 • kontaktní telefonní číslo Uživatele;
 • e-mailová adresa (e-mail);
 • adresa dodání Zboží;
 • místo bydliště Uživatele.
3.3

Internetový obchod chrání data, která jsou automaticky přenášena při prohlížení reklamních bloků a při návštěvě stránek, na kterých je nainstalován statistický skript systému ("pixel"):

 • IP adresa;
 • informace z cookies;
 • informace o prohlížeči (nebo jiném programu, který umožňuje přístup k zobrazování reklam);
 • doba přístupu;
 • adresa stránky, na které je umístěn reklamní blok;
 • referrer (adresa předchozí stránky)
3.4

Zakázání souborů cookie může znemožnit přístup k částem webu internetového obchodu, které vyžadují autorizaci.

3.5

Internetový obchod shromažďuje statistiky o IP adresách svých návštěvníků. Tyto informace se používají za účelem identifikace a řešení technických problémů, ke kontrole zákonnosti provedených finančních plateb

3.6

Jakékoli další osobní údaje výše neuvedené (historie nákupů, používané prohlížeče a operační systémy atd.) podléhají spolehlivému ukládání a nedistribuci, s výjimkou případů uvedených v odst.

3.7

5.2. a 5.3. aktuální Zásady ochrany osobních údajů.

4 Účely shromažďování osobních údajů uživatele
4.1

Správa stránek internetového obchodu může používat osobní údaje Uživatele pro následující účely:

4.2

Identifikace Uživatele registrovaného na stránkách internetového obchodu, pro zadání objednávky a (nebo) uzavření smlouvy o prodeji zboží na dálku z vean-tattoo.com.

4.3

Poskytnutí přístupu Uživateli k personalizovaným zdrojům webu Online Store.

4.4

Vytváření zpětné vazby s Uživatelem, včetně směrování zpráv, požadavků souvisejících s používáním Stránky internetového obchodu, poskytováním služeb, zpracováním žádostí a aplikací od Uživatele.

4.5

Určení polohy uživatele pro zajištění bezpečnosti a zabránění podvodům.

4.6

Potvrzení pravosti a úplnosti osobních údajů poskytnutých Uživatelem.

4.7

Vytvoření účtu pro nákupy, pokud Uživatel udělil souhlas s vytvořením účtu.

4.8

Oznámení Uživatele stránek internetového obchodu o stavu objednávky.

4.9

Zpracování a příjem plateb, potvrzení o daňovém nebo daňovém zvýhodnění, odmítnutí platby, určení práva na získání úvěrového rámce Uživatelem

4.10

Poskytování účinné zákaznické a technické podpory uživateli v případě problémů souvisejících s používáním stránek internetového obchodu.

4.11

Poskytování Uživateli s jeho souhlasem aktualizací produktů, speciálních nabídek, informací o cenách, newsletterů a dalších informací jménem Internetového obchodu nebo jménem partnerů Internetového obchodu.

4.12

Provádění reklamních aktivit se souhlasem Uživatele.

4.13

Poskytnutí přístupu Uživatele na stránky nebo služby partnerů internetového obchodu za účelem získání produktů, aktualizací a služeb.

5 Způsoby a podmínky zpracování osobních údajů
5.1

Zpracování osobních údajů Uživatele je prováděno bez časového omezení, jakýmkoli zákonným způsobem, a to i v informačních systémech osobních údajů s využitím nástrojů automatizace nebo bez použití takových nástrojů.

5.2

Uživatel souhlasí s tím, že Správa stránek má právo předat osobní údaje třetím osobám, zejména kurýrním službám, poštovním organizacím, telekomunikačním operátorům, a to výhradně za účelem vyřízení objednávky Uživatele zadané na Stránkách internetového obchodu „vean- tattoo.com“, včetně dodání Produktu.

5.3

Osobní údaje Uživatele mohou být předány oprávněným orgánům státních orgánů Ukrajiny pouze z důvodů a způsobem stanoveným právními předpisy Ukrajiny.

5.4

V případě ztráty nebo zpřístupnění osobních údajů Správa stránek informuje Uživatele o ztrátě nebo zpřístupnění osobních údajů

5.5

Správa stránek přijímá nezbytná organizační a technická opatření k ochraně osobních údajů Uživatele před nezákonným nebo náhodným přístupem, zničením, zkreslením, blokováním, kopírováním, šířením, jakož i před jiným nezákonným jednáním třetích osob.

5.6

Správa stránek společně s Uživatelem přijímá veškerá nezbytná opatření, aby zabránila ztrátám nebo jiným negativním důsledkům způsobeným ztrátou nebo zpřístupněním osobních údajů Uživatele.

6 Povinnosti stran
6.1

Uživatel je povinen:

6.2

Poskytněte informace o osobních údajích nezbytných pro používání webu online obchodu.

6.3

Aktualizovat a doplnit poskytnuté informace o osobních údajích v případě změny těchto informací.

7 Správa webu je povinna:
7.1

Používejte obdržené informace výhradně pro účely uvedené v článku 4 aktuálních Zásad ochrany osobních údajů.

7.2

Zajistit zachování důvěrnosti důvěrných informací, nezveřejňovat je bez předchozího písemného souhlasu Uživatele, jakož i neprodávat, nevyměňovat, nezveřejňovat ani jinak nesdělovat předané osobní údaje Uživatele, s výjimkou odst. 1 písm. 5.2. a 5.3. aktuální Zásady ochrany osobních údajů

7.3

Přijměte opatření k ochraně důvěrnosti osobních údajů Uživatele v souladu s postupem, který se obvykle používá k ochraně tohoto druhu informací v rámci stávajícího obchodního obratu.

7.4

Blokovat osobní údaje vztahující se k příslušnému Uživateli od okamžiku žádosti nebo žádosti Uživatelem nebo jeho zákonným zástupcem nebo pověřeným orgánem ochrany práv subjektů osobních údajů po dobu ověření, v případě zjištění nedůvěryhodných osobních údajů údaje nebo nezákonné akce.

8 Odpovědnost stran
8.1

Správa stránek, která nesplnila své povinnosti, odpovídá za ztráty, které Uživateli vzniknou v souvislosti s nesprávným použitím osobních údajů, v souladu s právními předpisy Česke republiky, s výjimkou případů uvedených v odst. 5.2., 5.3. a 7.2. aktuální Zásady ochrany osobních údajů

8.2

V případě ztráty nebo zveřejnění důvěrných informací nenese správa stránek odpovědnost, pokud tyto důvěrné informace:

8.3

Stal se veřejným majetkem až do jeho ztráty nebo prozrazení.

8.4

Byl přijat od třetí strany předtím, než byl přijat správou webu.

8.5

Byl zveřejněn se souhlasem Uživatele.

9 Řešení sporů
9.1

Před podáním žaloby ve sporech ze vztahu mezi Uživatelem internetového obchodu a Správou stránek je nutné podat reklamaci (písemný návrh na dobrovolné řešení sporu).

9.2

Příjemce reklamace do 30 kalendářních dnů ode dne obdržení reklamace písemně informuje žadatele o reklamaci o výsledcích posouzení reklamace.

9.3

Pokud nedojde k dohodě, bude spor postoupen soudnímu orgánu v souladu s platnými právními předpisy Česke republiky.

9.4

Na aktuální Zásady ochrany osobních údajů a vztahy mezi Uživatelem a Správou stránek se vztahují aktuální právní předpisy Česke republiky.

10 Další podmínky
10.1

Administrace stránek má právo provádět změny v aktuálních Zásadách ochrany osobních údajů bez souhlasu Uživatele.

10.2

Nové Zásady ochrany osobních údajů vstupují v platnost okamžikem jejich zveřejnění na stránkách internetového obchodu, pokud nová verze zásad ochrany osobních údajů nestanoví jinak.

10.3

Všechny návrhy nebo dotazy týkající se aktuálních Zásad ochrany osobních údajů je třeba nahlásit na https://vean-tattoo.cz/kniha-stiznosti-a-navrhu

10.4

Tato stránka obsahuje aktuální Zásady ochrany osobních údajů.

Používáme soubory cookie k vylepšení vašeho prohlížení, zobrazování personalizované reklamy nebo obsahu a také k analýze našeho provozu. Kliknutím na „Přijmout“ souhlasíte s používáním souborů cookie.