Veřejná nabídka - VeAn Czech
Veřejná nabídka

Veřejná nabídka sítě VeAn

1 Všeobecné podmínky
1.1

Služby - soubor služeb poskytovaných způsobem a Poskytovatel za podmínek definovaných aktuální Smlouvou, které jsou nedílnou součástí aktuální Smlouvy.

1.2

Veřejná nabídka - nabídka Poskytovatele (zveřejněná na Webových stránkách poskytovatele), určená omezenému počtu fyzických osob v souladu s právními předpisy České republice, na uzavření účinné Smlouvy za určitých podmínek.

1.3

Webová stránka Poskytovatele je webová stránka na internetu na adrese https://vean-tattoo.cz/, která je oficiálním zdrojem informování uživatelů o umělci a službách, které jsou jim poskytovány.

1.4

Přijetí - úplné, bezpodmínečné a bezpodmínečné přijetí podmínek Veřejné nabídky této Smlouvy Uživatelem

1.5

Uživatelem je fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a přijala Veřejnou nabídku poskytovatele uvedenou v aktuální Smlouvě a uhradila cenu Služeb.

1.6

Smluvními stranami jsou Poskytovatel a Uživatel.

2 Předmět smlouvy
2.1

Poskytovatel se zavazuje poskytovat Uživateli služby v oblasti tetovacího průmyslu, konkrétně tetování,permanentní tetování, piercing, odstraňování tetování a školení (dále jen služba) za úplatu, v souladu s podmínkami aktuální Smlouvy, a Uživatel se zavazuje přijmout a provést platbu za takové Služby.

2.2

Uživatel se zavazuje uhradit Poskytovatelu náklady v plné výši

3 Práva a povinnosti Poskytovatele
3.1

Poskytovatel má právo:

Obdržet službu od Uživatele v plném rozsahu v souladu s uvedenými požadavky

3.2

Obdržet platbu za poskytnuté služby ve výši a za podmínek stanovených aktuální Smlouvou a příslušnou platnou cenou deklarovanou na webových stránkách

3.3

Umělec se zavazuje:

Poskytovat služby Uživateli v souladu s cenou uvedenou na webových stránkách

4 Práva a povinnosti Uživatele
4.1

Vyžádejte si podmínky plnění deklarované na webu

4.2

Platit za Služby včas ve výši a v termínech stanovených aktuální Smlouvou a cenou instituce.

4.3

Splňte požadavky právních předpisů České republiky a požadavky Dohody o organizaci tetovacích studií

5 Náklady na služby a platební postup
5.1

Celkové náklady na služby poskytované Uživateli dle aktuální Smlouvy jsou celkovou částkou dle ceníku.

5.2

Výše platby je stanovena na celou dobu Kurzu a nelze ji měnit.

6 Odpovědnost stran
6.1

Strany jsou odpovědné za nesplnění nebo nesprávné plnění povinností vyplývajících z aktuální smlouvy v souladu s platných právních předpisů České republiky.

7 Vyšší moc
7.1

Strany jsou zproštěny odpovědnosti za neplnění závazků, pokud je toto nesplnění způsobeno okolnostmi, které Strany nemohou ovlivnit, a to:

vojenské akce, přírodní katastrofy, člověkem způsobené a jiné havárie, stávky, výluky, akty úřadů nebo managementu atd., které znemožňují naplnění podmínek této dohody (dále jen vyšší moc).

8 Ukončení smlouvy
8.1

Smlouva je ukončena:

8.2

Po dohodě stran;

8.3

Pokud smluvní strana nemůže plnit své závazky z důvodu přijetí normativních právních aktů, které změnily podmínky stanovené touto Smlouvou, a kterákoli ze smluvních stran nesouhlasí se změnou Smlouvy.

9 Zpracování osobních údajů
9.1

Uživatel potvrzuje, že dobrovolně a bezplatně dává souhlas se zpracováním svých osobních údajů (včetně příjmení, jména a rodokmenu, evidenčního a/nebo skutečného bydliště, identifikačního čísla, údajů o státní registraci, bankovního účtu). údaje, telefonní čísla a adresy e-mail atd.) v databázi osobních údajů Klienta „Klienti“, včetně shromažďování, evidence, zařazování do databáze, shromažďování, ukládání, přizpůsobování, změny, obnovování, používání, distribuce (distribuce). , přenos), depersonalizace, zničení osobních údajů v databázi na území České republiky za účelem plnění povinností z této smlouvy a za účelem zajištění realizace daňových vztahů, hospodářských vztahů, občanskoprávních vztahů a vztahů v oblasti účetnictví. Uživatel souhlasí s předáváním svých osobních údajů třetím osobám v minimálních nezbytných objemech a pouze za účelem plnění povinností dle aktuální Smlouvy, které odpovídají objektivním důvodům pro shromažďování příslušných údajů.

9.2

Uživatel potvrzuje, že byl poučen o svých právech vymezených Zákonem

České republiky „O ochraně osobních údajů“ č 101/2000, v platném a doplněném znění, účel zpracování a shromažďování osobních údajů .

10 Platnost nabídky
10.1

Platná Veřejná nabídka vstupuje v platnost okamžikem jejího zveřejnění na Webových stránkách zhotovitele a je platná do okamžiku jejího odvolání ze strany zhotovitele.

10.2

Poskytovatel má právo kdykoliv změnit podmínky Nabídky a/nebo Nabídku kdykoli podle svého uvážení stáhnout. V případě, že Uživatele provede změny Nabídky, vstoupí tyto změny v platnost okamžikem uveřejnění upraveného textu Nabídky na Webových stránkách Uživatele, pokud není stanovena jiná lhůta pro nabytí účinnosti změn přímo v text upravené Nabídky.

Používáme soubory cookie k vylepšení vašeho prohlížení, zobrazování personalizované reklamy nebo obsahu a také k analýze našeho provozu. Kliknutím na „Přijmout“ souhlasíte s používáním souborů cookie.